Kulturarvet Stenegård

Stenegård har i tusentals år varit en plats där människor möts, trivs och tar en paus på resan. Pilgrimslederna mot Nidaros (Trondheim) passerade förbi och här fanns gästgiveri redan på 1600- & 1700-talet. Det låg flera bondhemman (gårdar som idag kallas hälsingegårdar) på den här platsen fram till mitten av 1850-talet.

1856 - 1904: Julius Brun-epoken

Apotekaren Julius Brun visste vad han gjorde när han år 1856 köpte hemmanen Hans och Kusens i Järvsö och där började bygga upp det Stenegård vi ser idag. Järvsö var vid den tiden västra Hälsinglands viktigaste samlingsplats, och dess knutpunkt låg precis vid färjeläget mittemot kyrkan. Framväxten av Stenegård stärkte platsens betydelse ytterligare.

Johan Julius Brun var bondson och föddes 1818 i Molla socken i Västergötland. Han studerade till apotekare i Stockholm och övertog 1842, endast 24 år gammal apoteket i Hudiksvall. Redan efter tre år etablerade han ett filialapotek i Järvsö.
1856 förvärvade Julius de båda hemmanen Kusens och Hans i byn Stene i Järvsö och lät bygga upp Stenegård. Det tog omkring 30 år att uppföra gårdens alla byggnader. Förutom apotek och läkarmottagning utvecklade Julius Brun ett mönsterjordbruk med bland annat en ladugård som rymde ett fyrtiotal nötkreatur.

1904 - 1935: Ägarbyten och de sista lantbruksåren

1904 sålde familjen Brun Stenegård till sågverksinspektor Anders Andersson från Vallsta. På Stenegård kallades han Patron Andersson. När han dog 1924 såldes gården till Lars Engelbrektsson i Bollnäs. Han bodde aldrig själv på Stenegård utan hyrde ut både byggnader och jordbruk.
Socknens första sparbank fanns även den på Stenegård mellan 1917 och 1921.

1935 - 1963: Hotell Stenegården

Mellan åren 1935 och 1963 drevs en hotellrörelse med namnet Hotell Stenegården i den västra flygeln.
Apoteket kom att bli kvar på Stenegård till 1951, då det flyttades ner till centrala Järvsö.

1969: Hantverk & Hemslöjd - Kommunen tar över ägandeskapet

Sedan 1969 ägs Stenegård av Ljusdals kommun. Tanken var vid köpet att skapa en turist- och rekonditioneringsanläggning med ett hotell för 100-talet gäster. Det blev inte så. Istället skapades ett hantverkscentrum med verksamheter som silversmed, konstsmed, glasblåseri och textilkonstnärer. Verksamheten organiserades i stiftelseform.
I början av 1970-talet etableras ett hantverkscentrum med verksamheter som silversmed, konstsmed, glasblåseri och textilkonstnärer. De första som flyttade in till gården var krukmakaren Lasse Hallstan, silversmeden Nils Johansson och glasblåsaren Hans Holm. Många olika verksamheter har varit verksamma på Stenegård sedan dess.
Järvsö Hembygdsförening var en viktig aktör under den här perioden och har skapat traditionella arrangemang som Midsommarfirandet, Hälsingehambon som lever vidare än idag. De gjorde flera stora hemslöjdsutställningar och var drivande i utvecklingen av gården.
1990 Invigning av trädgården och örtagården på Stenegård
Roland Karlsson (1937-2022) trädgårdsmästare, örtagårdsmästare på Stenegård under 1900-talet. Men framförallt var han en stor utvecklare av Stenegård i Julius Bruns anda. Roland gick till källorna och genom sin forskning i Julius Bruns dagböcker och framtidsvisioner återupprättade han det helhetsperspektiv med kultur, trädgård och hälsa som än idag genomsyrar platsen. Örtagården, Trädgårdsparken, Eolstemplet är några av de landmärken som växte fram under hans tid på Stenegård.

1996 - 2010: Hälsinglands Träteater

1996 invigdes Hälsinglands Träteater i den gamla vinterladugården. Hälsinglands träteater var från början en dröm och fantasi sprungen ur Stiftelsen Hälsingegårdens teatercentrum som etablerats på den före detta lanthushållsskolan (Helsingegården) i Kåsjö. Drömmen om att skapa ett folkligt teaterhus i Hälsingland med William Shakespeares The Globe i London som förebild, förverkligades genom ett omfattande samarbete mellan Ljusdals kommun, länsstyrelsen, Boverket, kulturrådet, det lokala EU-kontoret, Järvsö Hembygdsförening och ansvariga på Stenegård samt naturligtvis tusentals ideella timmar från Stiftelsen Hälsingegårdens teatercentrum med Peter Oskarson och Gunilla Kindstrand vid rodret. Den första sommaren spelades Shakespears En midsommarnattsdröm samt det nyskrivna dramat om spelmannen From-Olle som baserades på Örjan Hans-Ers specialarbete, Börje Björklunds synopsis, Jonas Olssons och Fredrik Lindhs musik. Under den här epoken spelades klassiska pjäser men även kinesisk pekingopera, cirkus och modern dans. Stiftelsen Hälsingegårdens teatercentrum avvecklades 2004 och Folkteatern Gävleborg som tagit över ansvaret för Träteatern gav sin sista föreställning 2010.

2008 - 2010: Lekande Läkande Lärande – projekt och privat drift

Under de här åren drev det privata bolaget Stenegården Järvsö AB, med företaget Propus och Järvsö hembygdsförening som delägare och Folkteatern Gävleborg som tredje intressent, Stenegård. Ett stort projekt Lekande, Läkande, Lärande finansierat via EU-medel var avsett som starten på en långsiktig samverkan. Under denna period byggdes Barnens Stenegård och stora insatser gjordes i trädgården och verksamheten.

2011 - 2013: Vägs ände?

En period präglad av stor ovisshet om Stenegårds framtid, politiska tvistemål och bruten samverkan inom Stenegården AB. 2013 rekryterades en verksamhetsutvecklare och Stenegård återgick till att drivas i kommunal regi och första uppdraget var att besvara frågan hur det skulle drivas och organiseras. 25 maj 2013 invigdes Världsarvet Hälsingegårdar, Sveriges 15:e världsarv, högtidligen på Stenegård av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Samtidigt invigde Ljusdals kommun Världsarvscentrum på Stenegård som hållit öppet dagligen sedan dess som ett besökscentrum både för Världsarvet Hälsingegårdar och Stenegård.

2014 - 2020: Samverkan - Kultur, besöksnäring och världsarv

Den kommunala enheten Stenegård bildades med en verksamhetschef som ansvarade för samverkan med de privata och ideella aktörerna som var verksamma på gården. Enheten ansvarade för Världsarvscentrum, trädgården, vaktmästeri, Barnens Stenegård samt kommunikation och event. Ett samverkansansvar inom det nyutsedda Världsarvet Hälsingegårdar har också legat inom enheten fram till 2021. Projektet Samverkansbryggan Hälsingegårdar (2016-2019) samordnades av enheten Stenegård.
Teatertraditionen har förts vidare av kulturföreningen Scensation som uppfört familjeföreställningar som Peter Pan, Hemligheternas Gudinna, Resan till Ugri-La-Brek m.m. Scensation har även i samarbete med Ljusdals kommun och med bidrag från Leader Hälsingebygden tagit fram en äventyrsvandring Varulven och en historisk dramatiserad guidning 1000 år på Stenegård. 2020 lanserade de en teaterpromenad Till Sagaliden. Teatern har också haft gästspel av Riksteatern, Dramaten, Teater Allena, teaterfestivalen Allena med vänner, Småstadsliv med flera.
Det är många aktörer som samverkar för att skapa det breda utbud och den attraktionskraft som Stenegård har. Även om vår, höst och vinter ser annorlunda ut än den intensiva sommarsäsongen är Stenegård numera en aktiv gård året runt.
Under senare år har i sann Julius Brun-anda ett kluster med hälsoföretagare etablerats på gården; Stenegårds terapeuter, där finns allt från massörer, naprapat till frisör och skönhetsvård. Du hittar dem och deras olika behandlingar här.
2019 invigdes Lill-Babs museum i Östra flygeln genom ett samarbete mellan familjen och Ljusdals kommun. Utställningen på Lill-Babs museum är ett möte med vännernas Barbro och spänner över hela Lill-Babs karriär.

Tv-produktioner som spelats in på Stenegård de senaste åren:

 • Antikrundan 2015
 • Wild Kids (2017, 2018, 2019, 2020)
 • Auktionssommar 2019

2021 - Hållbar samhällsutveckling med kultur och besöksnäring som verktyg

Samma år som Ljusdals kommun antog Agenda 2030 som övergripande mål beslutades om en ny verksamhetsperiod för enheten Stenegård och även den är genomsyrad av hållbarhetsperspektiven de ekologiska och sociala likaväl som de ekonomiska. Den organisation som vuxit fram sen 2016 har inte bara etablerat ett besöksmål utan en verksamhet som bidrar till kommunens måluppfyllelse inom flera av agendamålen. Stenegårds beslutade uppdrag mellan 2021-2025 är följande:

 1. Skapa attraktionskraft nationellt för Ljusdals kommun genom varumärkena Stenegård, Svedbovallen och Hälsingegårdar.
 2. Öka självfinansiering och intäkter.
 3. Bevara och tillgängliggöra kulturarvet genom innovation, utveckling, samverkan, kunskapsspridning.
 4. Stärka små och mikroföretag inom hållbar konsumtion/produktion (kultur, besöksnäring, hälsa, trädgårdsodling).
 5. Stärka civilsamhällets aktörer och kulturlivet genom samverkan kring evenemangsarenan med små och stora scenplatser som skapar intäkter, delaktighet och engagemang i flera led.
 6. Genomföra hållbarhetscertifiering.
 7. Initiera projekt och samverkan inom grön hälsa för att stärka rehabilitering och minska sjukskrivningstalen i Ljusdals kommun.
 8. Stenegård är en trygg, kreativ och inkluderande arbetsplats.

Källor: Börje Björklund, "1000 år på Stenegård" av Kulturföreningen Scensation, "Järvsöbyarna 18 - Stene, Kåsjö, Klacken" med texter om Stenegård av Gunilla Kindstrand, Roland Karlsson, Järvsö Hembygdsförening.